همه متهمان اغتشاشات اخیر این هفته تعیین تکلیف می شوند

همه متهمان اغتشاشات اخیر این هفته تعیین تکلیف می شوند
دادستان تهران با اشاره به اینکه بازداشتی های اغتشاشات اخیر به کمتر از 20 نفر رسیده است گفت: تا هفته جاری همه متهمان حوادث اخیر تعیین تکلیف می شوند.

همه متهمان اغتشاشات اخیر این هفته تعیین تکلیف می شوند