همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان

همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از اختصاص 3400 میلیارد تومان برای همسان‌ سازی دریافتی بازنشستگان خبر داد.

همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان