همزیستی مسالمت آمیز نیاز امروز عراق است

همزیستی مسالمت آمیز نیاز امروز عراق است
نماینده آیت الله سیستانی با تاکید بر نیاز امروز عراق بر همزیستی مسالمت آمیز بین احزاب و دیدگاه های مختلف، دو عامل «تکفیر» و «تاویل متون» را خطرناک و عامل خون ریزی توصیف کرد.

همزیستی مسالمت آمیز نیاز امروز عراق است