همایش سراسری پدافند جنگ نوین

همایش سراسری پدافند جنگ نوین
هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ نوین با حضور اساتید دانشگاههای سراسر کشور و نیروهای مسلح آغاز شد. همایش فردا هم ادامه دارد.

همایش سراسری پدافند جنگ نوین