همایش حمایت از قدس در لندن

همایش حمایت از قدس در لندن
ده ها نفر از اندیشمندان سیاسی و هواداران صلح از پیروان ادیان الهی بر اتخاذ راهکارهای مناسب در معرفی چهره واقعی صهیونیسم به جهانیان تاکید کردند.

همایش حمایت از قدس در لندن