هلاکت ابویحیی العراقی معاون سرکرده داعش+ گزارش

هلاکت ابویحیی العراقی معاون سرکرده داعش+ گزارش
منابع امنیتی عراق، از هلاکت ابویحیی العراقی معاون سرکرده داعش در محله المیدان بخش قدیمی موصل خبر دادند.

هلاکت ابویحیی العراقی معاون سرکرده داعش+ گزارش