هفته‌ای 4500 پوند؛ مسائل مالی دلیل تغییر انتخاب سانچز است؟

هفته‌ای 4500 پوند؛ مسائل مالی دلیل تغییر انتخاب سانچز است؟

هفته‌ای 4500 پوند؛ مسائل مالی دلیل تغییر انتخاب سانچز است؟