هشدار اردوغان به اتباع اروپایی و غربی

هشدار اردوغان به اتباع اروپایی و غربی
رئيس جمهور تركيه هشدار داد: در صورت ادامه سياست خصمانه اروپا عليه تركيه ديگر هيچ تبعه اروپايی و غربی نمی تواند در هيچ كجای دنيا با امنيت وارد خيابان شود.

هشدار اردوغان به اتباع اروپایی و غربی