هرمزگان رتبه نخست اجرای طرح آبیاری نوین

هرمزگان رتبه نخست اجرای طرح آبیاری نوین
با توجه به کمبود منابع آبی در جهان، متخصصان روش های علمی آبیاری نوین را بهترین جایگزین آبیاری سنتی می دانند. در کشور ما هرمزگان پیشرو در استفاده از روش آبیاری نوین است.

هرمزگان رتبه نخست اجرای طرح آبیاری نوین