هاشمی: اقتصادی ترین بخش کشور، حوزه سلامت است

هاشمی: اقتصادی ترین بخش کشور، حوزه سلامت است
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: حوزه سلامت اقتصادی ترین بخش کشور است که با تشویق دولت و تضمین سرمایه گذاری می تواند نقش برجسته ای در اقتصاد کشور ایفا کند.
۲۱:۳۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ آذر


هاشمی: اقتصادی ترین بخش کشور، حوزه سلامت است