نگرانی از افزایش استفاده از مواد مخدر مرگبار در ‏اروپا

نگرانی از افزایش استفاده از مواد مخدر مرگبار در ‏اروپا
نتايج گزارشي نشان مي دهد ‏استفاده از مواد مخدر در ‏اروپا بيش از پيش خطرناك و ‏مرگبار شده است.‏

نگرانی از افزایش استفاده از مواد مخدر مرگبار در ‏اروپا