نمایشگاه خانه مدرن در پایتخت

نمایشگاه خانه مدرن در پایتخت
حدود 300 شرکت داخلی و خارجی جلوه های معماری نوین را در تهران به نمایش گذاشته اند.

نمایشگاه خانه مدرن در پایتخت