نقش خیر جمعی در تحقق عدالت اجتماعی

نقش خیر جمعی در تحقق عدالت اجتماعی
اساس کمیته امداد این است که خیر و خیرین اصلی ترین ثروت کمیته امداد در محرومیت زدایی هستند و تلاش کرده که فرهنگ احسان و نیکوکاری و خیر را در بین مردم غبار روبی کند.

نقش خیر جمعی در تحقق عدالت اجتماعی