نشت ۵ هزار بشکه نفت از خطوط انتقالی داکوتای جنوبی

نشت ۵ هزار بشکه نفت از خطوط انتقالی داکوتای جنوبی
آمریکای شمالی نشت بیش از ۵ هزار بشکه نفت، عملکرد خطوط لوله «کی استون» واقع در ایالت داکوتای جنوبی آمریکا را مختل کرد.

نشت ۵ هزار بشکه نفت از خطوط انتقالی داکوتای جنوبی