نرخ بلیت پروازهای داخلی بر اساس عرضه و تقاضا

نرخ بلیت پروازهای داخلی بر اساس عرضه و تقاضا
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: نرخ بلیت پروازهای داخلی تکلیفی نیست و براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.

نرخ بلیت پروازهای داخلی بر اساس عرضه و تقاضا