نخستین کشتی تحقیقاتی اقیانوس پیما

نخستین کشتی تحقیقاتی اقیانوس پیما
کشتی تحقیقاتی اقیانوس پیمای خلیج فارس، پژوهشگران ایرانی را به اعماق اقیانوس ها می برد. این کشتی ۵۰ متری می تواند ۴۵ روز بر روی آب های آزاد به کاوش بپردازد.
۱۱:۵۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۶ بهمن


نخستین کشتی تحقیقاتی اقیانوس پیما