نبیه بری: استعفای حریری غیرقابل اجراست

نبیه بری: استعفای حریری غیرقابل اجراست
رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد که استعفای سعد حریری بر اساس قانون اساسی این کشور، غیر قابل اجرا است.

نبیه بری: استعفای حریری غیرقابل اجراست