نبض ورزش/ مروری بر عملکرد هندبال

نبض ورزش/ مروری بر عملکرد هندبال
در برنامه نبض ورزشی 21 دی 96 کارشناسان با اشاره به آینده روشن ورزش هندبال، چالش های این حوزه را بررسی کردند.

نبض ورزش/ مروری بر عملکرد هندبال