نبض/ نظام ارجاع و تاثیر آن بر کاهش هزینه های سلامت

نبض/ نظام ارجاع و تاثیر آن بر کاهش هزینه های سلامت
سامانه ارجاع برای بیماران، هوشمند و هدفمند است و اگر چه هنوز بطور کامل اجرا نشده است ولی چشم انداز خوبی خواهد داشت.

نبض/ نظام ارجاع و تاثیر آن بر کاهش هزینه های سلامت