نبض/ مالیات، راه کاهش مصرف دخانیات

نبض/ مالیات، راه کاهش مصرف دخانیات
نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تنها راهکار موجود برای کاهش استعمال دخانیات را اخذ مالیات از آن دانست.

نبض/ مالیات، راه کاهش مصرف دخانیات