نبض/ سلامتی مردان و چالش های آن

نبض/ سلامتی مردان و چالش های آن
تحقیقات نشان می دهد که مردان نسبت به زنان توجه کمتری به سلامتیشان دارند که همین امر هزینه های چند میلیارد تومانی بر دوش جامعه گذاشته است.

نبض/ سلامتی مردان و چالش های آن