نبض/اخلاق و اعتماد از رمزهای درمان

نبض/اخلاق و اعتماد از رمزهای درمان
به گفته دکتر فرهود عضو کمیته اخلاق پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی عدم وقت گذاری کافی پزشک برای بیمار موجب می شود تا اعتماد لازم بین بیمار و پزشک شکل نگیرد که نتیجه ای جز افزایش هزینه های درمان و حتی درمان غلط ندارد.

نبض/اخلاق و اعتماد از رمزهای درمان