ناپدید شدن 27 نفر در رانش زمین اندونزی

ناپدید شدن 27 نفر در رانش زمین اندونزی
بیش از 20 تن بر اثر رانش زمین در اندونزی ناپدید شدند.

ناپدید شدن 27 نفر در رانش زمین اندونزی