نامبرینگ سیار کشور به ۲۷۰ میلیون رسید

نامبرینگ سیار کشور به ۲۷۰ میلیون رسید
مجموع نامبرینگ سیار کشور با تخصیص سرشماره جدید به یکی از اپراتورهای تلفن همراه به ۲۷۰ میلیون شماره رسید.

نامبرینگ سیار کشور به ۲۷۰ میلیون رسید