میشل عون: ثبات لبنان خط قرمز است

میشل عون: ثبات لبنان خط قرمز است
رئیس جمهور لبنان گفت: رهبران سیاسی به درخواست ها برای برقراری آرامش و حفظ وحدت ملی پاسخ داده اند.

میشل عون: ثبات لبنان خط قرمز است