میزان حال فعلی افراد است

میزان حال فعلی افراد است
میزان، حال فعلی افراد است و این جمله در طول چهار دهه پس از انقلاب اسلامی، مصادیق بسیاری داشته است.

میزان حال فعلی افراد است