میرسلیم: اطلاعات نباید در انحصار دولت باشد

میرسلیم: اطلاعات نباید در انحصار دولت باشد
مصطفی میرسلیم تاکید کرد انحصار اطلاعات در دولت و اعضای آن می تواند زمینه ساز فساد و رانت باشد.

میرسلیم: اطلاعات نباید در انحصار دولت باشد