موج سرما از شمال تا جنوب/کولاک در برخی جاده ها/ قطعی برق و آب در برخی مناطق خوزستان/ وزیر نیرو به اهواز رفت

موج سرما از شمال تا جنوب/کولاک در برخی جاده ها/ قطعی برق و آب در برخی مناطق خوزستان/ وزیر نیرو به اهواز رفت
کولاک شدید و لغزندگی تردد در بسیاری از جاه ها را دشوار کرده است.

موج سرما از شمال تا جنوب/کولاک در برخی جاده ها/ قطعی برق و آب در برخی مناطق خوزستان/ وزیر نیرو به اهواز رفت