ملی پوشان کامل شدند

ملی پوشان کامل شدند
تمرینات تیم فوتبال کشورمان در دوحه، با اضافه شدن لژیونرها پیگیری شد.

ملی پوشان کامل شدند