معضل کی داده کی گرفته!

معضل کی داده کی گرفته!
مدير عامل ستاد ديه گفت: زندانياني كه بابت بدهي مهريه به زندان افتاده اند براي ما معضلي شده اند و تعداد آنها 2 هزار و 500 نفر است.

معضل کی داده کی گرفته!