معصوم خواستار گفتگوی بغداد و اربیل شد

معصوم خواستار گفتگوی بغداد و اربیل شد
رئیس جمهوری عراق با صدور اطلاعیه ای ،آغاز فوری گفتگوی بغداد و اربیل را خواستار شد.

معصوم خواستار گفتگوی بغداد و اربیل شد