معرفی برگزیدگان صنعت و خدمات سبز

معرفی برگزیدگان صنعت و خدمات سبز
در نوزدهمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز در تهران، از واحدهای صنعتی برتر قدردانی شد.

معرفی برگزیدگان صنعت و خدمات سبز