معارضان سوری و حامیان آن ها به جان انسان ها اهمیت نمی دهند

معارضان سوری و حامیان آن ها به جان انسان ها اهمیت نمی دهند
نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد با انتقاد از کشورهایی که داعیه آتش بس دارند اما در شهرهای دیگر دستور حمله به شهروندان و سوزاندن آن ها می دهند، گفت: معارضان سوری و حامیان آن ها به جان انسان ها اهمیت نمی دهند.

معارضان سوری و حامیان آن ها به جان انسان ها اهمیت نمی دهند