مشتری اروپایی در انتظار پاسخ مثبت مهدی طارمی

مشتری اروپایی در انتظار پاسخ مثبت مهدی طارمی
روزنامه پیروزی به بازتاب خبرهای پیرامون باشگاه پرسپولیس پرداخته است.

مشتری اروپایی در انتظار پاسخ مثبت مهدی طارمی