مسلمان و طارمی از هم جدا شدند!

مسلمان و طارمی از هم جدا شدند!
«چه دستپختی دارم خدایی. مسلمان انگشتش را هم خورد!»

مسلمان و طارمی از هم جدا شدند!