مراکز دیالیز، خصوصی شد

مراکز دیالیز، خصوصی شد
قرارداد واگذاری مراکز دیالیز دولتی به بخش خصوصی امضا شد.
۱۶:۵۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ دی


مراکز دیالیز، خصوصی شد