مذاکره من با پرسپولیسی ها کذب است / منتظرم لیگ تمام شود

مذاکره من با پرسپولیسی ها کذب است / منتظرم لیگ تمام شود
مهاجم نیجریه ای پیکانی ها می گوید تاکنون در رابطه با ادامه دوران بازیگری ام با هیچ تیمی مذاکره نکردم و هر آنچه در این باره به میان آمده شایعه است.

مذاکره من با پرسپولیسی ها کذب است / منتظرم لیگ تمام شود