مذاکره استقلال با بمب ملی پوش جدی شد

مذاکره استقلال با بمب ملی پوش جدی شد
یارگیری استقلال برای ترمیم خط دفاعی با مذاکره رسمی با پژمان منتظری شروع شد.

مذاکره استقلال با بمب ملی پوش جدی شد