مدیریت بحران با پیش بینی حوادث و تمرکز در مدیریت + فیلم

مدیریت بحران با پیش بینی حوادث و تمرکز در مدیریت + فیلم
هشتمین همایش بین المللی سلامت در حوادث و بلایا با هدف آموزش مردم، افزایش آگاهی و متعهد شدن سازمان های دولتی در کاهش خطرهای بلایای طبیعی و استفاده از تجربیات مدعوین از اهداف این همایش است.

مدیریت بحران با پیش بینی حوادث و تمرکز در مدیریت + فیلم