مدیرکل پروژه جهانی گداخت هسته ای در تهران

مدیرکل پروژه جهانی گداخت هسته ای در تهران
مدیرکل پروژه جهانی گداخت هسته ای (ایتر) امروز برای دیدار و گفت وگو با رئیس سازمان انرژی اتمی به تهران می آید.
۰۹:۰۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۵ آبان


مدیرکل پروژه جهانی گداخت هسته ای در تهران

نصب بیتالک