مدیران مسئول خبرگزاری «نسیم» و سایت «طرفداری» با اکثریت آرا مجرم شناخته نشدند.

مدیران مسئول خبرگزاری «نسیم» و سایت «طرفداری» با اکثریت آرا مجرم شناخته نشدند.
دبیر هیات منصفه مطبوعات استان تهران گفت: مدیران مسئول خبرگزاری «نسیم» و سایت «طرفداری» با اکثریت آرا مجرم شناخته نشدند.

مدیران مسئول خبرگزاری «نسیم» و سایت «طرفداری» با اکثریت آرا مجرم شناخته نشدند.