محورهای پر تردد کشور

محورهای پر تردد کشور
در اولین روز از سال جدید ، ترافیک در بیشتر محورهای شهرهای گردشگر پذیر شمال کشور پرحجم گزارش شده است.

محورهای پر تردد کشور