مجلس برای بار پنجم به آخوندی اعتماد کرد

مجلس برای بار پنجم به آخوندی اعتماد کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی رای اعتماد دادند

مجلس برای بار پنجم به آخوندی اعتماد کرد