مته های سرچاهی؛ ساخت ایران

مته های سرچاهی؛ ساخت ایران
با تلاش متخصصان کشورمان، فناوری تولید مته های سرچاهی بومی سازی شده است این محصول در حفاری چاه های نفتی مورد استفاده قرار می گیرد.

مته های سرچاهی؛ ساخت ایران