مانع بزرگ استقلال برای جذب بازیکن سرشناش

مانع بزرگ استقلال برای جذب بازیکن سرشناش
مانع بزرگ تيم فوتبال استقلال برای جذب بازیکن خارجى براى تقويت خط حمله شناسایی شد.

مانع بزرگ استقلال برای جذب بازیکن سرشناش