ماموریت غیرممکن جانشین خلف طارمی تا پایان فصل در پرسپولیس

ماموریت غیرممکن جانشین خلف طارمی تا پایان فصل در پرسپولیس
علی علیپور به هفت گل در هشت مسابقه باقیمانده نیاز دارد تا رکورد رضا نوروزی را بزند.

ماموریت غیرممکن جانشین خلف طارمی تا پایان فصل در پرسپولیس