ماموریت ارتش کانادا برای شناسایی صداهای مرموز قطب شمال

ماموریت ارتش کانادا برای شناسایی صداهای مرموز قطب شمال
ارتش کانادا ماموریت یافت تحقیقاتی برای شناسایی صداهای مرموز اعماق اقیانوس قطب شمال انجام دهد.
۱۶:۵۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۵ آبان


ماموریت ارتش کانادا برای شناسایی صداهای مرموز قطب شمال

ارتقا اندروید