لغو ایران ـ سیرالئون/ پای یک زن در میان است

لغو ایران ـ سیرالئون/ پای یک زن در میان است
در میان اخبار ضد و نقیض درباره لغو بازی سیرالئون ، نکته مهم مناقشه ایست که بر سر ریاست یک زن قدرتمند در فدراسیون فوتبال این کشور، در نهایت باعث تعلیق فدراسیون سیرالئون شده است .

لغو ایران ـ سیرالئون/ پای یک زن در میان است