لزوم حمایت از اعضای گروه 77 برای تولید برق هسته ای

لزوم حمایت از اعضای گروه 77 برای تولید برق هسته ای
در جريان نشست امروز شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي سفير و نماينده كشورمان بعنوان رئيس «گروه 77 و چين» آژانس را به ادامه كمك به كشورهاي عضو براي حمايت از توانمندي هاي اعضا براي توليد برق هسته اي فراخواند.

لزوم حمایت از اعضای گروه 77 برای تولید برق هسته ای