لاریجانی: دست اندازی دولت به منابع مالی تأمین اجتماعی از اصل غلط بوده است

لاریجانی: دست اندازی دولت به منابع مالی تأمین اجتماعی از اصل غلط بوده است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به هر طریق ممکن باید کمک کرد تا مسئله بدهی دولت به تأمین اجتماعی تعیین تکلیف شود، زیرا این اعتبارات و پول ها متعلق به کارگران بوده و دست اندازی دولت از اصل غلط است.

لاریجانی: دست اندازی دولت به منابع مالی تأمین اجتماعی از اصل غلط بوده است